Миколаївський

глиноземний

завод

Прогрес, стабільність, успіх

Миколаївський глиноземний завод - одне з найбільших в Європі підприємств кольорової металургії

Постачання електроенергії


Ціни на електроенергію та умови постачання

Умови постачання електричної енергії, визначаються договором постачання електричної енергії споживачу.


Для укладення договору на постачання електричної енергії необхідно подати:

•  заяву щодо укладення відповідного договору із зазначенням роду виробничої діяльності, місцезнаходження та банківських реквізитів заявника;

•  акти про розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін (у разі укладення відповідного договору щодо об'єктів, які вводяться в експлуатацію вперше);

•  однолінійну схему електропостачання об'єкта (у разі укладення відповідного договору щодо об'єктів, які вводяться в експлуатацію вперше);

•  відомості щодо розрахункових засобів обліку (тип, марка, технічні характеристики тощо) (у разі укладення відповідного договору щодо об'єктів, які вводяться в експлуатацію вперше);

•  заявку на очікуваний обсяг споживання електричної енергії та величини споживання електричної потужності у годнеи контролю максимального навантаження енергосистеми (за необхідності), довідку про укладені державні контракти (за наявності), відомості про величину приєднаної потужності і категорії надійності електропостачання струмоприймачів;

•  акти екологічної, аварійної та технологічної броні споживача (за наявності);

•  копію свідоцтва про державну реєстрацію та виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців);

•  копію документа, яким визначено право власності чи користування на об'єкт (приміщення) або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку (у разі відсутності на відповідній земельній ділянці об'єкта);

•  копію належним чином оформленої довіреності на право укладати договори особі, яка уповноважена підписувати договори;

•  у визначених законодавством випадках - копію декларації про готовність об'єкта до експлуатації або сертифіката (для новозбудованих та реконструйованих електроустановок), копію декларації про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (для укладення договору про постачання електричної енергії на будівельні майданчики);

•  паспортні дані силових трансформаторів, кабельних та/або повітряних ліній передачі електричної енергії (для споживачів, у яких розрахункові засоби обліку встановлені не на межі балансової належності) (у разі укладення відповідного договору щодо об'єктів, які вводяться в експлуатацію вперше);

•  довідку про перелік субспоживачів (у разі їх наявності), дані (зазначені у підпункті 4 цього пункту) розрахункових засобів обліку субспоживачів (у разі укладення відповідного договору щодо об'єктів, які вводяться в експлуатацію вперше).

Права і обов'язки споживача і постачальника електроенергії

1. Електропостачальники мають право:

•  купувати та продавати електроенергію на ринку електричної енергії, здійснювати експорт-імпорт електричної енергії за вільними цінами;

•  вільно обирати контрагента за двостороннім договором;

•  на своєчасне та в повному обсязі отримання коштів за продану електричну енергію та послуги з постачання електричної енергії відповідно до укладених договорів;

•  звертатися до оператора системи передачі або оператора системи розподілу щодо відключення електроживлення споживача у випадках, визначених правилами роздрібного ринку, крім випадків постачання вразливим споживачам;

•  звертатися до оператора системи передачі або оператора системи розподілу щодо відновлення електроживлення споживачу у випадках, визначених правилами роздрібного ринку.


2. Електропостачальник зобов'язаний:

•  дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

•  укладати договори, обов'язкові для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови таких договорів;

•  надавати повідомлення про договірні обсяги купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами, зокрема імпортованої та експортованої електричної енергії, у порядку, визначеному правилами ринку;

•  сплачувати своєчасно та в повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та послуги, що надаються на ринку електричної енергії;

•  відкрити в установах одного з уповноважених банків поточні рахунки із спеціальним режимом використання для здійснення розрахунків відповідно до вимог цього Закону;

•  надавати споживачам у порядку, визначеному правилами роздрібного ринку, дані про споживання ними електричної енергії;

•  надавати за запитом споживача інформацію, необхідну для здійснення переходу споживача до іншого електропостачальника, відповідно до правил роздрібного ринку;

•  надсилати споживачу остаточний рахунок не пізніше шести тижнів після зміни електропостачальника;

•  розглядати відповідно до порядку, визначеного Регулятором, звернення, скарги та претензії споживачів щодо надання послуг з постачання електричної енергії та надавати вмотивовані відповіді;

•  надавати послуги з постачання електричної енергії споживачам із дотриманням установлених показників якості послуг;

•  здійснювати відшкодування (компенсацію) споживачу у разі недотримання електропостачальником показників якості послуг, визначених договором та Регулятором;

•  надавати Регулятору інформацію, необхідну для здійснення ним функцій і повноважень, встановлених законодавством.


3. Електропостачальник має у чіткий та прозорий спосіб інформувати своїх споживачів:

•  про вартість та умови надання послуг;

•  про методи оплати, які не повинні допускати дискримінації між споживачами. Системи попередньої оплати мають бути справедливими та адекватно відображати прогнозне споживання;

•  про право споживачів безоплатно обирати і змінювати електропостачальника;

•  про зміну будь-яких умов договору постачання електричної енергії споживачу не пізніше ніж за 20 днів до їх застосування з урахуванням інформації про право споживача розірвати договір. Електропостачальники зобов'язані повідомляти споживачів в порядку, встановленому законом, про будь-яке збільшення ціни і про їхнє право припинити дію договору, якщо вони не приймають нові умови.


4. Споживач має право:

•  купувати електричну енергію для власного споживання за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку, за умови укладення ним договору про врегулювання небалансів та договору про надання послуг з передачі електричної енергії з оператором системи передачі, а у разі приєднання до системи розподілу - договору про надання послуг з розподілу електричної енергії з оператором системи розподілу; або купувати електричну енергію на роздрібному ринку у електропостачальників або у виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії на об'єктах розподіленої генерації, за правилами роздрібного ринку;

•  змінювати електропостачальника на умовах, визначених цим Законом та правилами роздрібного ринку;

•  отримувати електричну енергію належної якості згідно з умовами договору та стандартами якості електричної енергії;

•  на компенсацію, що застосовується у разі недотримання показників якості послуг електропостачання;

•  на відшкодування збитків, завданих внаслідок невиконання його контрагентами умов договорів, укладених на ринку електричної енергії;

•  на недискримінаційний доступ до системи передачі, систем розподілу на підставі договорів з оператором системи передачі, оператором системи розподілу відповідно до вимог кодексу системи передачі, кодексу систем розподілу;

•  на доступ до інформації щодо діяльності на ринку електричної енергії у порядку та обсягах, визначених правилами ринку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

•  подавати відповідному електропостачальнику, оператору системи розподілу звернення, скарги та претензії, зокрема щодо якості електропостачання, щодо надання послуг з постачання електричної енергії та отримувати в установленому законодавством порядку вмотивовані відповіді або повідомлення про заходи щодо усунення електропостачальником причин скарги;

•  подавати Регулятору скарги відповідно до порядку розгляду скарг та вирішення спорів;

•  отримувати від відповідного електропостачальника інформацію, передбачену законодавством та умовами договору постачання електричної енергії споживачу;

•  отримувати від відповідного електропостачальника повідомлення про його наміри внести зміни до будь-яких умов договору постачання електричної енергії споживачу не пізніше ніж за 20 днів до внесення та у разі незгоди із запропонованими змінами розірвати договір з електропостачальником у визначеному договором порядку;

•  інші права відповідно до законодавства та укладених договорів.


5. Споживач зобов'язаний:

•  сплачувати за електричну енергію та надані йому послуги відповідно до укладених договорів;

•  надавати постачальникам послуг комерційного обліку, з якими він уклав договір, доступ до своїх електроустановок для здійснення монтажу, технічного обслуговування та зняття показників з приладів обліку споживання електричної енергії;

•  дотримуватися правил технічної експлуатації, правил безпеки під час експлуатації власних електроустановок, нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та умов укладених договорів;

•  врегулювати у порядку, визначеному кодексом систем розподілу, відносини щодо технічного забезпечення розподілу електричної енергії з оператором системи розподілу.

Нормативно-правові акти

•  Закон України «Про ринок електричної енергії».

•  Постанова НКРЕКП №312 від 14.03.2018 р. «Правила роздрібного ринку електричної енергії».

•  Постанова НКРЕКП №310 від 14.03.2018 р. «Кодекс систем розподілу».

•  Постанова НКРЕКП №309 від 14.03.2018 р. «Кодекс системи передачі».

•  Постанова НКРЕКП №311 від 14.03.2018 р. «Кодекс комерційного обліку електричної енергії».

•  Постанова НКРЕКП №307 від 14.04.2018 р. «Правила ринку».

•  Постанова НКРЕКП №1906 від 14.12.2018 р. «Про затвердження прогнозованої оптової ринкової ціни на 2019 рік».

•  Постанова НКРЕКП №1469 від 27.12.2017 р. «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу».


Постачання природного газу


Загальні умови постачання природного газу

Підставою для постачання природного газу споживачу є:

•  наявність у споживача, об’єкт якого підключений до газорозподільної системи, договору розподілу природного газу, укладеного в установленому порядку між споживачем та Оператором ГРМ, та присвоєння споживачу Оператором ГРМ персонального ЕІС-коду як суб’єкту ринку природного газу;

•  наявність у споживача, об’єкт якого підключений до газотранспортної системи, договору транспортування природного газу, укладеного в установленому порядку між споживачем та Оператором ГТС, та присвоєння споживачу Оператором ГТС персонального ЕІС-коду як суб’єкту ринку природного газу;

•  наявність у споживача укладеного з постачальником договору постачання природного газу та дотримання його умов;

•  наявність підтвердженого обсягу природного газу на відповідний розрахунковий період для потреб споживача;

•  відсутність простроченої заборгованості споживача за поставлений природний газ перед діючим постачальником (за його наявності), що має підтверджуватися письмовою довідкою діючого постачальника або складеним з ним актом звірки взаєморозрахунків.


Укладення договору постачання природного газу здійснюється з урахуванням таких вимог:

•  споживач має право укласти договір постачання природного газу з будь-яким постачальником за умови відсутності простроченої заборгованості за поставлений природний газ перед діючим постачальником;

•  договір постачання природного газу укладається на весь очікуваний обсяг споживання природного газу, необхідний споживачу, або по його точці комерційного обліку, якій присвоєно окремий ЕІС-код, та на строк, який кратний величині розрахункового періоду, визначеного в договорі постачання природного газу.


Договір постачання природного газу повинен містити такі умови, що є істотними та обов'язковими для цього виду договору:

 1) місце і дата укладення договору, а також найменування/прізвища, імена, по батькові постачальника і споживача та їх EIC-коди як суб'єктів ринку природного газу;

 2) предмет договору, відповідно до якого постачальник зобов’язується поставити споживачу природний газ в необхідних для нього об’ємах (обсягах);

 3) ЕІС-код точки/точок комерційного обліку споживача, по яких буде здійснюватися постачання природного газу постачальником (за необхідності, якщо по інших точках комерційного обліку постачання газу здійснює інший постачальник);

 4) найменування Оператора ГРМ/ГТС, з яким споживач уклав договір розподілу/транспортування природного газу;

 5) річні, місячні та добові планові об’єми (обсяги) постачання/споживання природного газу за договором, у тому числі в розрізі точок комерційного обліку (за необхідності);

 6) порядок перегляду та коригування договірних планових об’ємів (обсягів) постачання/споживання природного газу, у тому числі протягом розрахункового періоду;

 7) режими постачання та споживання природного газу протягом відповідного періоду;

 8) ціна постачання природного газу за договором;

 9) порядок та строки проведення розрахунків за поставлений природний газ;

 10) порядок звіряння фактичного об’єму (обсягу) спожитого природного газу на певну дату чи протягом відповідного періоду;

 11) відповідальність сторін за невиконання умов договору та підстави її застосування, у тому числі в разі перевищення споживачем підтверджених обсягів природного газу за відповідний період, а також механізми компенсації і повернення, які застосовуються, якщо рівні якості послуг постачальника за договором не виконуються, зокрема за неточності в рахунку чи його затримці (норма вноситься в договір за згодою сторін);

 12) перелік випадків, коли постачання природного газу може бути обмежено/припинено споживачу, та порядок обмеження/припинення, а по споживачу, що не є захищеним відповідно до Правил про безпеку постачання природного газу, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в нафтогазовій галузі, додаткові вимоги, визначені в зазначених Правилах;

 13) порядок зміни постачальника;

 14) строк дії договору та умови і порядок його продовження, припинення чи розірвання, у тому числі інформація щодо можливості його одностороннього розірвання;

 15) місцезнаходження/місце проживання, банківські реквізити сторін;

 16) інформація, що стосується прав споживачів, у тому числі щодо розгляду скарг (вирішення спорів) постачальником, і засоби спілкування та/або публічного оголошення інформації, що подається постачальником згідно з цими Правилами;

 17) порядок вирішення спорів;

 18) право споживача на отримання інформації, визначеної Законом України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення».


Витяг з розділу II «Порядок постачання природного газу споживачам, що не є побутовими» Правил постачання природного газу затверджених постановою НКРЕКП № 2496 від 30.09.2015


Постачання природного газу здійснюється виключно споживачам які не є побутовими.

 Постачання природного газу здійснюється відповідно до договору, за яким постачальник зобов’язується поставити споживачеві природний газ належної якості та кількості у порядку, передбаченому договором, а споживач зобов’язується оплатити вартість прийнятого природного газу в розмірі, строки та порядку, передбачених договором. Якість та інші фізико-хімічні характеристики природного газу визначаються згідно із встановленими стандартами та нормативно-правовими актами.

 Постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем, крім випадків, передбачених цим Законом.


ст. 12, Закону України «Про ринок природного газу»


Ціни на природній газ і умови оплати

Ціни на природний газ Відповідно до п.4, розділу I Правил постачання природного газу затверджених Постановою НКРЕКП № 2496 від 30.09.2015 р. постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем.


Таким чином, визначення ціни постачання природного газу здійснюється з урахуванням індивідуальних потреб кожного окремого споживача, обсягів та режиму постачання, а також рівня цін які діють на ринку природного газу.


Оплата вартості за замовлені обсяги газу здійснюється споживачем, виключно грошовими коштами шляхом перерахування їх на рахунок постачальника.


Місячна вартість газу визначається як добуток загальної вартості 1000 м3 природного газу помноженої на кількість фактично переданих обсягів газу у відповідному місяці.


При цьому, постачальник та покупець встановлюють найбільш зручні та вигідні для них способи та умови оплати за використаний природний газ при укладенні договору постачання газу.

Договір постачання природного газу

Порядок укладання договорів з постачання природного газу здійснюється відповідно до положень статей 12, 14 Закону України «Про ринок природного газу», та розділу ІІ та ІV Правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за № 1382/27827:


Для укладення договору постачання природного газу споживач має надати постачальнику такі документи:

•  акт звірки розрахунків з попереднім постачальником природного газу, який підтверджує відсутність заборгованості споживача за використаний газ;

•  статут підприємства, установчий договір;

•  свідоцтво про державну реєстрацію;

•  довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

•  витяг з реєстру платників податку на додану вартість;

•  баланс за останній звітний період;

•  дозвіл на здійснення певних видів діяльності (ліцензії, патенти тощо), якщо такий дозвіл необхідний згідно з чинним законодавством України;

•  установчі документи, довіреності, накази або інші документи, які засвідчують повноваження особи, що підписала договір;

•  паспорт або інший документ, що посвідчує особу, яка підписала договір;

•  інші документи за запитом Департаменту економічної, промислової, інформаційної безпеки та управління ризиками.


Всі копії документів мають бути завірені печаткою підприємства з приміткою «згідно з оригіналом».

Договір постачання природного газу.

Нормативно-правові акти

•  Закон України «Про ринок природного газу».

•  Постанова № 2496 від 30.09.2015 Про затвердження Правил постачання природного газу.

•  Постанова НКРЕКП № 201 від 16.02.17 р. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу.

•  Постанова НКРЕКП № 2493 від 30.09.2015 р. Про затвердження Кодексу газотранспортної системи.

•  Постанова НКРЕКП № 2494 від 30.09.2015 р. Про затвердження Кодексу газорозподільних систем.

•  Права та обов’язки постачальника природного газу

•  Права та обов’язки споживача природного газу.


Водопостачання і водовідведення


Тарифи на водопостачання і водовідведення та інформація про їх зміни

Тарифи на послуги з централізового водопостачання які надаються ТОВ "МГЗ" стороннім підприємствам, за тис.м куб.:

•  15 876,00 грн. без ПДВ,

•  19 051,20 грн. з ПДВ.

Права і обов'язки споживача і постачальника

Права та обов'язки постачальників і споживачів визначаються «Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», іншими нормативно-правовими актами, а також договором постачання питної та технічної води та приймання стічних вод.

Договір

Примірний договір постачання питної та технічної води та приймання стічних вод.

Нормативно-правові акти

•  Правила надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення.

•  Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення».

•  Порядок «формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення», затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 10.03.2016 № 302.

•  Закон України «Про житлово-комунальні послуги».

•  Постанова НКРЕКП № 307 від 22.03.17 р. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення.


Річна звітність•  Фінансовий звіт ТОВ «МГЗ»

•  Звіт про управління ТОВ «МГЗ»

•  Звіт аудитора ТОВ «МГЗ»

•  Звітність ТОВ «МГЗ» за 2019 рік.

•  Додаток 8. Інформація щодо дотримання стандартів якості постачальника 2020 рік.

•  Додаток 6. Інформація щодо дотримання стандартів якості постачальника 2019 рік.Мінімальні стандарти та вимоги до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу•  2 квартал 2021 р.

•  1 квартал 2021 р.

•  2020 р.

•  4 квартал 2020 р.

•  3 квартал 2020 р.

•  2 квартал 2020 р.

•  1 квартал 2020 р.

•  2019 р.

•  4 квартал 2019 р.

•  3 квартал 2019 р.Вирішення спорівЯкщо між сторонами відповідного договору виникає спірне питання, сторони мають вжити усіх заходів, які застосовуються для врегулювання спірного питання, шляхом ініціювання проведення між сторонами переговорів щодо спірного питання, запропонувати можливі способи його вирішення. Під час проведення переговорів сторони мають спільно визначити найбільш прийнятне рішення для врегулювання спірного питання.


У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів, для досудового вирішення спору, споживач має право звернутися із заявою про вирішення спору до Регулятора ринку природного газу у відповідності до статті 21 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та/або передати спір на розгляд до суду у відповідності з чинним законодавством України.


Порядок Розгляду скарг та врегулювання спорів, визначений у статті 21 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» визначений наступним чином:


1. Регулятор розглядає скарги споживачів щодо порушення їхніх прав та інтересів суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, а також вирішує спори, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, з питань:


•  доступу/приєднання до електричних, теплових та газових мереж, нафто- та продуктопроводів, мереж централізованого водопостачання і водовідведення;

•  дотримання суб’єктами господарювання ліцензійних умов;

•  якості товарів і послуг, що надаються споживачам у сферах енергетики та комунальних послуг;

•  інших питань, розгляд яких віднесено законом до компетенції Регулятора.


2. Регулятор розглядає скарги споживачів відповідно до Закону України "Про звернення громадян". Вирішення спорів, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, здійснюється у порядку, затвердженому Регулятором.


3. Під час розгляду скарг, вирішення спорів Регулятор має право вимагати від суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, копії документів, пояснення та іншу інформацію, необхідні для встановлення фактичних обставин справи та врегулювання спорів.


4. До прийняття рішення по суті спірного питання Регулятор може проводити попередні слухання із залученням заінтересованих осіб та, за потреби, проводити позапланові перевірки. Порядок проведення попередніх слухань визначається Регулятором.


5. За результатами розгляду скарги, вирішення спорів Регулятор приймає рішення про:


•  припинення порушення суб’єктом господарювання, що провадить діяльність у сфері енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідній сфері;

•  припинення порушення суб’єктом господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, ліцензійних умов;

•  накладення штрафу на суб’єкта господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у встановленому порядку;

•  припинення розгляду звернення заявника.


Рішення Регулятора надається суб’єкту господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, шляхом надсилання або вручення під розписку.

Рішення, прийняте Регулятором у ході досудового розгляду спору, є обов’язковим до виконання учасниками спору і може бути оскаржене в суді.


Звертатися і писати за адресою:

57286, Україна, Миколаївська обл., Вітовський район, с. Галицинове, вул. Набережна, 64, Адміністративно - побудовий корпус літ. 1Ж , каб. №240, 208;

Відповідальні особи – Комаров Олександр, Момот Генннадій;


Режим роботи:

Пн-Чт…8:00 – 17:00, Пт…8:00 – 16:00, обідня перерва 12:00 – 13:00, Сб.-Нд. – вихідний;


Для зверненнь громадян:

Телефон: (0512) 69-24-85, 69-28-35.

e-mail: Aleksandr.Komarov@mik-al.com, Gennadiy.Momot@mik-al.com, kantselyariya@mik-al.com

Інші контакти


Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)

Адреса:


03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19

www.nerc.gov.ua

Для подання запитів на отримання інформації:


e-mail: public.info@nerc.gov.ua

тел.: (044)204-48-27,

     204-48-94;

факс: (044)277-30-47.

На подання звернень:


e-mail: pr@nerc.gov.ua

факс: (044)277-30-47.Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (Міненерговугілля).

Адреса:

01601 Київ, вул. Хрещатик, 30

http://mpe.kmu.gov.ua/

Для зверненнь громадян на телефон гарячої лінії Міненерговугілля України:


e-mail: kanc@mev.gov.ua

тел.: (044) 594-66-05,

   (044) 531-36-89 (з 8:30 до 17:30).


Порядок звернень споживачів

Як подати письмове звернення/скаргу/претензію до ТОВ «МГЗ»


Письмове звернення до Товариства можна подати наступним чином:


•  надіслати поштою на адресу: 57286, Україна, Миколаївська обл., Вітовський район, с. Галицинове, вул. Набережна, 64 (для групи за договорами та постачанню енергоресурсів);

•  особисто передати до Товариства, за зазначеною вище адресою;

•  під час особистого прийому керівництва Товариства;

•  надіслати електронний лист на адресу: Aleksandr.Komarov@mik-al.com, Gennadiy.Momot@mik-al.com, kantselyariya@mik-al.com;

•  зателефонувавши за номером: (0512) 69-24-85, 69-28-35.


Вимоги до оформлення звернення/скарги/претензій


 1) Повинно бути вказано:

•  для побутового споживача: прізвище, ім’я, по батькові, адреса;

•  для юридичного споживача, фізичної особи підприємця: назва, юридична адреса, адреса знаходження об’єкта електропостачання.

 2) Викладено суть порушеного питання пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;

 3) Письмове звернення/скарга/претензія повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. При поданні звернення/скарги/претензії в електронному вигляді також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронним зв’язком не вимагається.


Розгляд звернення/скарги/претензії, надісланого до ТОВ «МГЗ»


Якщо в зверненні/скарзі/претензії вказана адреса електронної пошти, номер телефону або така інформація відома Товариству здійснюється надання попередньої відповіді щодо можливості вирішення питання або повідомлення про початок розгляду звернення/скарги/претензії та строки його розгляду. Попередня відповідь надається протягом 1 робочого дня від дня отримання звернення/скарги/претензії.

Звернення/скарга/претензія розглядається в термін визначений чинним законодавством України.

Телефон для довідок за зверненнями споживачів: (0512) 69-24-85 (постачання електроенергіі та води); (0512) 69-28-35 (газопостачання)

Або електронним шляхом надіславши запит на: Aleksandr.Komarov@mik-al.com, kantselyariya@mik-al.com

Особистий прийом керівництва ТОВ «МГЗ»

Особистий прийом споживачів керівництвом Товариства проводиться лише за попереднім записом за адресою:


57286, Україна, Миколаївська обл., Вітовський район, с. Галицинове, вул. Набережна, 64;


Попередній запис на прийом споживачів здійснюється за номером телефону: (0512) 69-24-85.

«Типова форма Звернення/Скарги/Вимоги»

Порядок надання повідомлень про загрозу електробезпеці споживачів

Цей Порядок визначає процедуру надання інформації про загрозу електробезпеці споживачів і створений для оперативного реагування і швидкої локалізації подій, які становлять загрозу електробезпеці людей, тварин або можуть призвести до системних збоїв у роботі обладнання чи аварій на виробництві.


І. Дії працівників або свідків нещасного випадку чи аварії яка становить загрозу електробезпеці


1. Строк подачі інформації: Негайно

2. Кому подається інформація: Для працівників - безпосередній керівник працівника або іншу уповноважену особу на підприємстві. Для споживачів – за тел. (0512) 69-24-85.

3. Порядок дій: У випадку виявлення подій, які становлять загрозу електробезпеці людей, тварин або можуть призвести до системних збоїв у роботі обладнання чи аварій на виробництві необхідно негайно перш за все самому тримати безпечну відстань від місця події (у випадку замикання на землю чи падіння дерева на провода повітряних ліній безпечна відстань становить не ближче 8 метрів), сповістити про небезпеку оточуючих, запобігти наближеню до місця аварії випадкових перехожих чи тварин та повідомити про те, що сталося через засоби зв`язку або нарочним безпосереднього керівника або іншу уповноважену особу на підприємстві для споживачів - за телефоном: (0512) 69-24-85


ІІ. Дії керівників або інших уповноважених осіб на підприємстві у разі отримання повідомлення про нещасний випадок чи аварію яка становить загрозу електробезпеці


1. Строк подачі інформації: Негайно;

2. Кому подається інформація: У разі пожежі на об'єктах: повідомити за допомогою засобів зв`язку чергового диспетчера служби порятунку МНС України за тел. 101

3. Порядок дій: Керівники на місцях перш за все повинні оцінити ситуацію і визначити наслідки від настання нещасного випадку або інших подій, які становлять загрозу електробезпеці, організувати за необхідності надання першої медичної допомоги, прийняти невідкладні заходи по недопущенню подібних подій.


Для надання повідомлення про загрозу електробезпеки необхідно зателефонувати за номером телефона (0512) 69-24-85 або надіслати листа електронною поштою на адресу: Aleksandr.Komarov@mik-al.com, kantselyariya@mik-al.com, або заповнити форму на сайті Товариства. При цьому в темі звернення обов’язково зазначається «Загроза електробезпеки».


Контакти

Адреса для прийому та обслуговування споживачів:

57286, Україна, Миколаївська обл., Вітовський район, с. Галицинове, вул. Набережна, 64, Адміністративно - побудовий корпус літ. 1Ж , каб. №240;


Режим роботи:

Пн-Чт…8:00 – 17:00, Пт…8:00 – 16:00,

обідня перерва 12:00 – 13:00, Сб.-Нд. – вихідний


Юридична Адреса:

57286, Україна, Миколаївська обл., Вітовський район, с. Галицинове, вул. Набережна, 64

Телефони для звернень споживачів:

+38 (0512) 692011 (приймальня)

+38 (0512) 692485; 692835

Факс:  +38 (0512) 692063

Написати нам:

kantselyariya@mik-al.com

Aleksandr.Komarov@mik-al.com

Gennadiy.Momot@mik-al.com